Tag: St bus workers

marathi news paper
तीन महिन्याचा पगार करा अन्यथा एसटी महामंडळ वर गुन्हे दाखल करणार - इंटक

तीन महिन्याचा पगार करा अन्यथा एसटी महामंडळ वर गुन्हे दाखल...

एस. टी. कर्मचा-यांना माहे ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्याचे वेतन न दिल्या...